EG-Konformitatserklarung, MultiTest 0.5-i; 1-i; 2.5-i; 5-i; MultiTest 05.-xt; 1-xt; 2.5-xt; 5-xt; FPT-H1-i; FPT-H1-xt und Standardschutzeinrichtung